ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2558

เพื่อให้ลูกค้า, ผู้ขาย และ พนักงาน สามารถวางแผนล่วงหน้าการดำเนินงานและการติดต่อธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้แนบปฏิทินวันหยุด ประจำปี 2558  มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

Leave a Reply