การตัดและพับชิ้นงาน

Announcement Date: December 3, 2015

ในการเลือกวัตถุดิบในการผลิต เช่น เหล็กแผ่น บริษัทฯจะคัดคุณภาพของเหล็กให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นสามารถแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 3 ประเภท

  1. เหล็กแผ่นขาว
  2. เหล็กแผ่นดำ
  3. เหล็ก EG (Electro Galvanized)

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบเรียบร้อย CAD จะถูกส่งต่อไปยังแผนกตัด-พับ โดยใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยในการตัด และ พับชิ้นงาน