มาตรฐาน IP

มาตรฐาน IP

IP – Ingress Protection Ratings คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย

มาตรฐาน นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures – IP Code), ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักซึ่งหลักแรกจะแแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือตัวเลขดังกล่าว เช่น IP45 IP66 เป็นต้น

ip-rating

ความหมายของตัวเลขหลักแรกความหมายของตัวเลขหลักที่สอง
ความหมายของตัวเลขหลักแรก แสดงถึงระดับการป้องกันฝุ่น การสัมผัส

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ไม่ให้ผ่านเข้าไปภายใน

2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร ไม่ให้ผ่านเข้าไปภายใน

3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่ให้ผ่านเข้าไปภายใน

4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่ให้ผ่านเข้าไปภายใน

5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง

6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์

X = ไม่มีการทดสอบการป้องกันฝุ่น

ความหมายของตัวเลขหลักที่สอง แสดงถึงระดับการป้องกันน้ำหรือของเหลว

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น

2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวดิ่ง

3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง

4 = สามารถป้องกันละอองน้ำ(รวมทั้งหยดน้ำ/น้ำสาด)ได้จากทุกทิศทาง

5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง(ป้องกันน้ำที่ถูกฉีดมาตกกระทบได้ในทุกทิศทาง)

6 = สามารถป้องกันอันตรายจากคลื่นของน้ำทะเลและการฉีดน้ำอย่างแรงได้

7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร หรือ สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วมได้ชั่วคราว

8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้ หรือสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วมอย่างถาวรได้

X = ไม่มีการทดสอบการป้องกันน้ำ