This job doesn’t exist

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครงาน
  1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งด้านหน้าและหลัง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
  4. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
  5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ไม่พบตำแหน่งที่คุณค้นหาในขณะนี้ อาจเป็นไปได้ว่าตำแหน่งงานดังกล่าวได้ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาค้นหาตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร ณ ขณะนี้.