Job Application: พนักงานเขียนแบบ

ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ผู้ใช้งาน (หรือ ผู้สมัคร) ได้ยินยอมและยอมรับข้อตกลงในการใช้ระบบ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
– กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
– บริษัท (“พีเค แอนด์ เอ็นฯ) ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ
– ในการใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณา หรือ แจ้งให้ออกจากงานในภายหลัง
– ผู้สมัคร หรือ ผู้ใช้งานระบบ จะต้องตรวจสอบไฟล์ที่แนบมา (ถ้ามี) ให้ปราศจากไวรัส เวิร์ม หรือ อื่นๆในทำนองเดียวกัน หากมีการตรวจพบ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาโดยอัตโนมัติ

Title: พนักงานเขียนแบบ

Fields marked with an asterisk (*) must be filled out before submitting.

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ *
นามสกุล *
Email Address *
เลขประจำตัวประชาชน *

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ

ที่อยู่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Country
เบอร์โทรศัพท์ *
เบอร์โทรศัพท์ (สำรอง)

ข้อมูลการศึกษา

กรุณาระบุระดับการศึกษา *
กรุณาระบุสถานศึกษาที่จบการศึกษา *
แนบเอกสารการสมัครงาน
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไข * ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัวอ่าน
ข้อสอบถามเพิ่มเติม